poniedziałek, maj 27, 2024

PROJEKT: POIR.01.01.02-00-0143/16

Designed rolling of large size long bars with non furnance treatment - Projektowane walcowanie prętów długich wielkogabarytowych z obróbką bezpiecową - nowa technologia wytwarzania jakościowych prętów walcowanych długich ze stali stopowych o projektowanych własnościach przeznaczonych dla przemysłu maszynowego”

 

 

Projekt dotyczy opracowania i walidacji w warunkach przemysłowych Huty Bankowej sp. z o.o. (dalej HB) technologii produkcji prętów wielkogabarytowych ze stali wysokostopowych przeznaczonych dla przemysłu budowy maszyn szczególnie dla górnictwa i energetyki oraz budowy maszyn roboczych ciężkich.

Skala zmian w stosunku do obecnie oferowanych wyrobów jest na tyle istotna, że w wyniku realizacji projektu do produkcji zostanie wdrożona nowa generacja prętów stalowych, która stanowi innowację produktową.

Innowacja procesowa polega na wdrożeniu innowacyjnej w skali kraju modułowej linii technologicznej do wytwarzania wysokiej jakości produktów w postaci stalowych prętów walcowanych na gorąco umożliwiających ich wykorzystanie jako materiał konstrukcyjny w trudnych warunkach pracy bez konieczności obróbki cieplnej.

Realizacja projektu pozwoli opracować, zbadać i wdrożyć do produkcji nową generację prętów stalowych, która zaspokoi zidentyfikowane potrzeby odbiorców w zakresie ograniczenia poprawy jakości, ograniczenia kosztów i poprawy parametrów pracy.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez:

 • optymalizację procesów cieplnych nagrzewania wsadu,
 • analizę parametrów termodynamicznych procesu oczyszczania powierzchni i stopnia przechłodzenia wsadu,
 • analizę przemian strukturalnych zachodzących podczas walcowania na gorąco,
 • analizę przemian fazowych struktury i parametrów procesu walcowania na gorąco oraz chłodzenia stali stopowych,
 • analizę parametrów siłowo-energetycznych ciągów liniowych do walcowania,
 • opracowanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych linii demonstracyjnej,
 • optymalizację i testy algorytmów sterowania dla opracowanego modelu walcowania,
 • opracowanie docelowej technologii produkcji oraz dokumentacji techniczno-technologicznej,
 • weryfikację i korektę przyjętych rozwiązań, w tym przebudowa linii i testy w warunkach produkcyjnych.

Otrzymane w wyniku przeprowadzonych prac rozwiązania zostaną skomercjalizowane i znajdą zastosowanie w produkcji Huty Bankowa Sp. z o.o., co umocni naszą pozycję lidera na rynku zarówno krajowym jak i rynku europejskim w produkcji wysokojakościowych produktów walcowanych o średnicach powyżej Ø170 mm oraz pozwoli na pozyskanie odbiorców z obecnie niedostępnych lub tylko częściowo dostępnych (ze względu na wymagania jakościowe) sektorów.

 

Wartość projektu: 70 408 872,00 PLN

Wartość dofinansowania: 28 163 548,80 PLN

PROJEKT: POIR.01.02.00-00-0164/16 – program sektorowy INNOSTAL

„SBR-x: Unikatowy pierścień stalowy kuto-walcowany specjalnego przeznaczenia o zaawansowanym, projektowanym przekroju i regulowanych właściwościach eksploatacyjnych”

 

Projekt polega na opracowaniu i zweryfikowaniu innowacyjnego procesu produkcji SBR-x czyli kuto-walcowanych wielkogabarytowych pierścieni łożyskowych specjalnego przeznaczenia o dowolnie projektowanym profilu i przekroju.

Opanowanie nowego procesu produkcyjnego pozwoli na wdrożenie w działalności gospodarczej Huty Bankowa sp. z o.o. produkcji pierścieni łożyskowych, charakteryzujących się nieosiągalną dla konkurencji złożonością profilu osiągniętą bez obróbki mechanicznej i jednorodną strukturą wewnętrzną (jednakową wielkością ziarna pomiędzy powierzchnią walcowaną a powierzchnią roboczą łożyska).

Osiągnięcie założonego celu wymaga 3 etapów badań przemysłowych:

- opracowanie założeń konstrukcyjnych oraz budowa stanowiska testowego do weryfikacji narzędzia wiarygodnej symulacji procesu produkcyjnego;

- opracowanie modelu pracy i narzędzia wirtualnej wiarygodnej symulacji.

 i prac rozwojowych:

- zweryfikowanie i zwalidowanie w warunkach przemysłowych nowego procesu produkcyjnego, w tym założeń konstrukcyjnych i narzędzia do wirtualnej symulacji.

Opracowanie innowacyjnego procesu technologicznego pozwoli na podjęcie produkcji nowego asortymentu pierścieni m.in. dla zaworów kulowych na instalacjach przesyłu ropy i gazu wykonywanych ze specjalnych stali oraz pierścieni ze stopów metali nieżelaznych m.in. dla przemysłu zbrojeniowego, energetycznego.  Zastosowanie w procesie produkcyjnym w/w innowacji pozwoli na nadanie pierścieniom wielkogabarytowym niespotykanych do tej pory cech, takich jak:

 • zwiększenie żywotności pierścieni, co bezpośrednio przełoży się na czas ich eksploatacji,
 • złożona geometria przekroju (nie będąca przekrojem prostokątnym),
 • praktycznie dowolny kształt, dopasowany do indywidualnych potrzeb klientów bez konieczności energochłonnej i czasochłonnej obróbki mechanicznej,
 • zmniejszona masa przy zachowaniu odporności mechanicznej dzięki wykorzystaniu stopów metali nieżelaznych,
 • jednorodność struktury na przekroju poprzecznym pierścienia, dzięki czemu będą one bardziej wytrzymałe,
 • otrzymywanie pierścieni praktycznie „na gotowo” z minimalnymi naddatkami, co pozwoli na ograniczenie do minimium obróbki skrawaniem.

Powyższe rozwiązania o kompleksowym zastosowaniu pozwolą na uzyskanie przewagi konkurencyjnej, zaspokojenie potrzeb rynkowych, jak również pozytywnie wpłyną na środowisko oraz ograniczenie kosztów produkcji.

 

Wartość projektu: 24 234 040,60 PLN

Wartość dofinansowania: 14 478 990,82 PLN

 

PROJEKT: POIR.01.01.01-00-0208/17

„Automatyczna linia kontroli i badania jakości pierścieni i obręczy z inteligentnym systemem identyfikacji i pomiaru wad wewnętrznych metodą PA, pomiaru błędów kształtu przy użyciu głowic pomiarowych 3D oraz badania własności mechanicznych SMART-HARD”

 

 Projekt dotyczy opracowania i walidacji w warunkach przemysłowych Huty Bankowej sp. z o.o. technologii zautomatyzowanej kontroli i badania jakości pierścieni i obręczy przeznaczonych dla producentów taboru kolejowego i tramwajów oraz producentów łożysk (w tym dla turbin wiatrowych). Wdrożenie nowej technologii pozwoli dokonać skokowej zmiany w zakresie stosowanych metod badawczych.

 

Celem realizacji projektu jest uzyskanie możliwości oferowania na rynku wyrobów kuto-walcowanych o potwierdzonej w wiarygodnym i innowacyjnym procesie badań i kontroli jakości, realizowanym z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań w przyjętych założeniach konstrukcyjnych.

 

W wyniku realizacji projektu zostanie opracowana, zwalidowana i wdrożona niestosowana dotychczas przez producentów wyrobów kuto-walcowanych, zautomatyzowana linia kontroli jakości, która składa się ze zintegrowanych i połączonych (feedback system) stanowisk kontrolnobadawczych:

- przygotowania powierzchni i badania UT

- pomiaru geometrii

- pomiaru twardości,

wykorzystująca nieosiągalną dla konkurencji złożoność przyjętych metod badawczych oraz czułość zastosowanej aparatury kontrolno-pomiarowej. W wyniku tego Huta Bankowa Sp. z o.o. oferować będzie na rynku wyroby, które z uwagi na potwierdzoną jakość, a co za tym idzie – pewność eksploatacyjną będą dla klientów wyrobem nowym.

 

Wartość projektu: 36 315 803,80 PLN

Wartość dofinansowania: 21 821 312,07 PLN