wtorek, lipiec 16, 2024

 

Prace nad wprowadzeniem systemu zapewnienia jakości w Hucie Bankowej zostały zapoczątkowane w 1991r.

W celu przeprowadzenia porównania stanu istniejącego w przedsiębiorstwie z wymaganiami ISO serii 9000 powołano zespoły problemowe. Efektem przeprowadzonej analizy było wybranie optymalnego dla Huty Bankowej modelu systemu zapewnienia jakości. Dla spełnienia wymagań systemu opracowana została "Polityka Jakości" oraz inne niezbędne dokumenty: procedury, instrukcje, plany kontroli jakości.

Pierwszego wydania Księgi Jakości - dokumentu odnoszącego się do całości zagadnienia systemu, dokonano 02.03.1995r. Ukoronowaniem procesu wdrażania systemu zapewnienia jakości w Hucie Bankowej stał się Certyfikat Systemu Jakości ISO 9002 przyznany przez Bureau Veritas Quality International 26 lipca 1996r z akredytacją niemiecką i holenderską.

Coraz silniejsza walka konkurencyjna obserwowana na krajowym rynku wyrobów hutniczych wskazała na konieczność stałego podnoszenia jakości wyrobów, doskonalenia technik sprzedaży, optymalizacji kosztów produkcji, aktywnego kreowania nowych wyrobów.

Kolejne nowelizacje standardów ISO w latach 2000 oraz 2015 zmieniły w sposób znaczący podejście do sprawnego zarządzania jakością, skupiając się na zaangażowaniu pracowników i ich chęci do kształtowania systemu zarządzania oraz rozwoju całej organizacji oraz kompleksowej ocenie ryzyk i szans w działalności przedsiębiorstwa.

Huta Bankowa uzyskała certyfikację wg nowych standardów, dając tym samym wyraz znaczenia  kompleksowego zarządzania przez jakość (TQM) dla jej organizacji.

Przekonani do faktu, że produkt dobrej jakości powstaje tylko w dobrych i bezpiecznych warunkach pracy - opracowano i wdrożono w Hucie Bankowa Spółka z o.o. System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Działania Huty w tym zakresie uwieńczone zostały przyznaniem przez Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie w dniu 21 grudnia 2001 roku Certyfikatu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Nr SZ BHP-8/2/2005 potwierdzającego spełnienie wymagań normy PN-N-18001: 2004.

W dniu 12 marca 2018r. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna opublikowała pierwszą na świecie zharmonizowaną normę dotyczącą Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) ISO 45001:2018. Nowa norma ISO 45001:2018 zastąpiła obowiązujące wcześniej standardy określające wymagania dla systemu BHP tj.: BS OHSAS 18001:2007 oraz PN- N 18001:2004, koncentrując się na spójności podejścia  z normami ISO serii 9000 i 14000.

Huta Bankowa po przeprowadzeniu procesu recertyfikacji uzyskała 19 lutego 2021r. zintegrowany Certyfikat na zgodność Systemu Zarządzania z wymaganiami norm: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018 potwierdzony przez Bureau Veritas Certification.