poniedziałek, kwiecień 22, 2024

Komisja Wyboru Liderów Bezpiecznej pracy, na tegorocznym posiedzeniu, które odbyło się w październiku, podjęła decyzję o przedłużeniu Hucie Bankowa ważności posiadanej Złotej Karty Lidera Bezpiecznej Pracy na kolejne dwa lata 2024 - 2025.

Powyższa decyzja stanowi uznanie wobec uzyskanych wyników w zakresie wykorzystywania nauki i techniki dla poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa pracy i ochrony człowieka w środowisku pracy.

Otrzymane wyróżnienie jest dowodem uznania naszych osiągnięć w stałym podnoszeniu bezpieczeństwa oraz poziomu efektywności pracy. Staramy się zapewnić naszym pracownikom takie warunki pracy, które eliminują przyczyny występowania zagrożeń zawodowych i zapobiegają wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym.

Regularnie wprowadzane przez Hutę Bankowa innowacje techniczno-technologiczne eliminują również całkowicie wypadki śmiertelne i ciężkie, a także wypadki przy pracy spowodowane problemami technicznymi. Huta systematycznie poprawia warunki pracy w poszczególnych wydziałach.

Docenione zostały osiągnięcia Huty Bankowa w stałym podnoszeniu poziomu i kultury pracy, w szczególności działania na rzecz ograniczenia czynników szkodliwych i niebezpiecznych oraz działania zwiększające świadomość pracowników poprzez uatrakcyjnienie szkoleń BHP i konkursy wewnętrzne na najbezpieczniejsze brygady.

Lata, w których Huta Bankowa uzyskiwała wyróżnienie kartami Lidera Bezpiecznej Pracy :

2001 - zielona karta LBP - uroczyste wręczenie w centrali ZZ OPZZ w Warszawie
2004 - srebrna karta LBP - uroczyste wręczenie podczas MTP w Poznaniu.
2006 - złota karta LBP - uroczyste wręczenie podczas IX Konferencji Forum LBP w Krakowie.
2008 - złota karta LBP - uroczyste wręczenie podczas XI Konferencji Forum LBP w Szczecinie.
2010 - złota karta LBP - uroczyste wręczenie podczas XIII Konferencji Forum LBP w Katowicach.
2012 - złota karta LBP - uroczyste wręczenie podczas XV Konferencji Forum LBP w Legnicy.
2014 - złota karta LBP - uroczyste wręczenie podczas XVII Konferencji Forum LBP w Pile.
2016 - złota karta LBP - uroczyste wręczenie podczas XIX Konferencji Forum LBP w Międzyzdrojach.
2017 - złota karta LBP na lata 2018 - 2019 - uroczyste wręczenie podczas XX Konferencji Forum LBP w Rzeszowie.
2019 - złota karta LBP na lata 2020 - 2021 - uroczyste wręczenie podczas XXII Konferencji Forum LBP w Warszawie.
2021 - złota karta LBP na lata 2022 - 2023 - uroczyste wręczenie podczas spotkania Forum LBP w Warszawie.
2023 - złota karta LBP na lata 2024 – 2025 – uroczyste wręczenie podczas XXVI Konferencji Forum LBP w Gniewie.
W dniu 6 grudnia 2011 r. specjaliści ds. BHP : Mirosław Gwóźdź i Wacław Kryczka w obecności Wiceprezesa Zarządu Pana Jacka Borucińskiego otrzymali w Sejmie RP z rąk Pani Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej - Przewodniczącej Rady Ochrony Pracy przy sejmie RP oraz Pani Minister Czesławy Ostrowskiej - Podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Nagrodę III stopnia
w kategorii rozwiązania techniczne i organizacyjne

za opracowanie pt.: " Organizacja i prowadzenie codziennych odpraw przedzmianowych, które odbywają się z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach robotniczych" wraz ze statuetką dla Huty Bankowa Sp. z o.o., które zgłoszone zostało do w XXXIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy zorganizowanym w 2011 r. przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Gospodarki, Naczelną Organizację Techniczną.

Wyciąg z :Krótkiej charakterystyki opracowań proponowanych do przyznania nagród przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej sporządzonej przez Przewodniczącą sądu Konkursowego Panią Prof. dr hab. med. Danutę Koradecką.

" Organizowanie codziennych odpraw przed zmianowych z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach robotniczych jest ważne ze względu na potrzebę ciągłego uświadamiania im :
- znaczenia właściwej oceny zagrożeń przez nich samych;
- zagrożeń wynikających z lekceważenia czynników organizacyjnych i technicznych mogących mieć bezpośredni wpływ na ich bezpieczeństwo potrzeby minimalizowania liczby wypadków przy pracy.

Rozwiązaniem zgłoszonym do konkursu i godnym szerokiego popularyzowania w Polsce jest systemowe uregulowanie problemów związanych z prowadzeniem odpraw zmianowych w zakładzie pracy.

Na podstawie przeprowadzonych audytów odpraw zespól autorski podjął następujące działania mające na celu zwiększenia zaangażowania kierownictwa i pracowników w kwestie związane z praktycznym rozwiązywaniem problemów dotyczących bezpieczeństwa pracy w zakładzie:

- dokonano analizy problematyki podejmowanej podczas odpraw, określono zasady ustalania harmonogramu i porządku odpraw, sporządzono uregulowania systemowe na szczeblu zakładu zapewniające odpowiednia realizacje odpraw, wyznaczono osoby odpowiedzialne za realizacje zadania, stworzono odpowiednia dokumentacje (np. Dziennik Szkoleń BHP wraz z obowiązująca tematyką, "Pracownicza Deklaracje BHP").

Wdrożenie proponowanych zasad na wydziałach produkcyjnych, utrzymania ruchu oraz logistyki przyczyniło się do podniesienia świadomości bezpiecznego zachowania pracowników, umożliwiło osobom zatrudnionym na stanowiskach robotniczych aktywne uczestniczenie w organizacji codziennego dnia pracy, a także do poprawy komunikacji, a tym samym pobudzenia pracowników do szybkiego oraz właściwego reagowania na uchybienia popełniane przez nich samych i ich współpracowników.

Rozwiązanie to przyniosło również efekty ekonomiczne w postaci zmniejszenia w skali zakładu kosztów bezpośrednich z tytułu potencjalnych wypadków przy pracy."


zobacz dyplom
zobacz plakatInformacje BHP do wiadomości publicznej za rok 2023