czwartek, czerwiec 20, 2024

Dział BHP Huty Bankowa Sp. z o.o. jest przygotowany do świadczenia  odpłatnych usług z zakresu  problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. : 

 

1. Oceny ryzyka zawodowego z jednoczesnym opracowaniem pisemnej informacji o ryzyku zawodowym występującym na stanowisku pracy. 


Podstawa Prawna :

- art. 226 Kodeksu Pracy

- §39 Rozporządzenie MP i PS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003.169.1650 z późniejszymi zmianami) 

 

2. Opracowywania Harmonogramów monitorowania, badań i pomiarów czynników szkodliwych występujących na stanowiskach pracy na dany rok kalendarzowy. Opracowywania rejestrów badań i pomiarów czynników szkodliwych oraz bieżącą ich aktualizację. 

Podstawa Prawna :

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2011. Nr 33, poz. 166) 

 

3. Udzielania bezpośredniej pomocy przy opracowywaniu wykazu prac szczególnie niebezpiecznych wykonywanych w zainteresowanym zakładzie pracy.


Podstawa Prawna :

- § 80 ust. 2 Rozporządzenie MP i PS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003.169.1650 z późniejszymi zmianami.) 

 

4. Udzielania bezpośredniej pomocy z zakresu BHP przy wykonywaniu zarządzeń decyzji, nakazów, wystąpień zewnętrznych organów kontrolnych sprawujących nadzór nad warunkami pracy, tj.: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej itp. 

 

5. Opracowywania instrukcji bhp.  

 

Podstawa Prawna : 
Kodeks pracy dział X, rozdział VIII 

 

6. Prowadzenia szkoleń z zakresu instruktażu ogólnego BHP. 

Podstawa Prawna : 
- Kodeks pracy, dział X, rozdział VIII.
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004.180.1860 z późniejszymi zmianami)

 

 

 

7. Prowadzenia postępowań w zakresie badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do pracy i z pracy - łącznie ze sporządzeniem stosownej dokumentacji. 

Podstawa Prawna :

 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia okoliczności             i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U.2009.105.870);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 16 września 2004 r. w sprawie wzoru Protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. 2004 .227.2298); 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz.U.237.2015 z późniejszymi zmianami). 

 

8. Doboru środków ochrony indywidualnej wymaganych na stanowisku pracy. 

 

9. Sporządzania rocznego sprawozdania dla GUS - DRUK Z-10. 

  1. Sporządzania informacji o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym mutagennym (za dany rok).

 

Podstawa Prawna :

- załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012r. (tekst jednolity Dz.U.2016.0.1117 z późń. Zm.)

 

 

W każdej chwili gotowi jesteśmy do przedłożenia stosownych informacji uzupełniających  lub oferty handlowej                     w układzie obsługi kompleksowej Firmy lub w zakresie Państwu  najbardziej odpowiadającym. 

Dział BHP

tel. 32 /295 74 18 - główny specjalista ds. BHP.

tel. 32/ 295 74 19 - specjalista ds. BHP.